Contoh nama lengkap

Harnita Halek
Herianto Lino Halek
Indah Halek
Jana Halek
Jidan Do Halek

Jonirius Halek
Julfikram Halek
Julia Halek
Julita Halek
Jumria Halek

Kamar Hi. Halek
Kurnia Ilham Halek
Lilli Nurindah Sari Halek