Contoh nama lengkap

Raka Triya Nugraha
Ratna Triya Kusumastuti
Ratu Triya Zuwita
Riyani Triya Saputri
Sifiya Triya Ningsih

Tety Triya Istiqomah
Viana Triya Pratiwi